Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen Zákon) zavedla FILHARMONIE Hradec Králové, o. p. s., vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Bc. Vladimír Šrámek (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo +420 495 211 375
 • e-mailem na adresu:  oznamovatel@fhk.cz
 • písemně na adresu:   Bc. Vladimír Šrámek, FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s., Eliščino nábř. 777/5, 500 03 Hradec Králové
  Oznámení podejte v zalepené obálce s označením “NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL”
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s  Příslušnou osobou

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde. 

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 • zaměstnanci naší společnosti, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v naší společnosti, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
 • osoby provádějící v naší společnosti nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
 • osoby vykonávající v naší společnosti odbornou praxi nebo stáž

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,

 1. které má znaky trestného činu nebo přestupku,
 2. nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
 3. a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

 1. příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 2. příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
 3. o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení. Ve složitých případech může být lhůta prodloužená až o 30 dnů.